loading

محصولات

نسخه های آنلاین ما را امتحان کنید

تحلیل چهره

sample110

تشخیص عاطفی

تشخیص احساس فرد از روی حالت چهره

sample110

تشخیص چهره

تشخیص چهره های اشخاص حاضر در تصویر.

sample110

تشخیص هویت

شناسایی هویت اشخاص موجود در تصویر

sample110

مقایسه چهره

تعیین میزان شباهت دو چهره و شناسایی یک فرد در بین چند تصویر مختلف.

sample110

جنسیت و سن

تخمین جنسیت و سن افراد از روی چهره.

sample110

مظنون‌یاب

یافتن مظنون موردنظر در ویدیو.

sample110

اندیس گذاری ویدیو

هر شخص در کدام‌یک از سکانس‌های فیلم حضور داشته است؟

تصویر به متن

sample110

توصیف‌نگار

از چند و چون تصویر در قالب یک جمله مطلع شوید!

sample110

برچسب گذاری

تخصیص برچسب به صورت خودکار برای تصاویر ورودی.

sample110

شناسایی اشیاء

تشخیص اشیاء موجود در تصویر.

sample110

تشخیص منظره

یافتن نوع صحنه‌ در تصویر.

persian ocr

تشخیص متن

یافتن متون در تصویر.

جستجوی تصویر

sample110

نگاره یاب

پیداکردن تصاویر مشابه در بین تصاویر موجود در پایگاه داده